Täze önümler

 • +

  Medicalyllyk lukmançylyk pudagy tejribesi

 • +

  Kwalifikasiýa önümleri

 • +

  Counturtlaryň ygtybarly hyzmatdaşlary

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Biz bilimli we tejribeli

  Lukmançylyk pudagynda 10 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris we işimizi açmazdan ozal müşderilerimize goldaw berýäris. Uzak taryh bilen müşderilerimiz önümlerini iň ownuk jikme-jikliklere bilýän hyzmatdaşynyň bardygyny bilip aňsat dynç alyp bilerler. Islegleriňiziň ýönekeý ýa-da çylşyrymlydygyna garamazdan, toparymyz eýýäm şuňa meňzeş bir zady görüp, satyn alşyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin nämäniň gerekdigini anyk bilýär.

 • Bizde çuňňur Senagat tejribesi bar

  Soňky onýyllyklaryň dowamynda alan bilimlerimizi lukmançylyk pudagynda ulanyp bilsek-de, beýlekilerden has köp işledik. Bularyň arasynda hünär hyzmatlary, önümçilik, paýlama, logistika we lukmançylyk hasaba alyşlary bar.

 • Biz üpjün edijiden has kän, biz siziň işewür hyzmatdaşyňyz

  Biziň alyp barýan ýörelgelerimiziň biri gatnaşyklara baha bermekdir. Satuwda ýeňiş gazanmak üçin diňe bir köp işlemeýäris, her gün müşderilerimiziň işini gazanmak üçin köp işleýäris. Müşderilerimiz bizi saýlanda, işleriniň möhüm bir bölegini, bilimlerini bize ynandyrýandyklaryna düşünýäris. Çalt öwrülişik, innowasiýa pikirleri we satyjy däl-de, öz işgärlerimiz ýaly duýýan ýokary derejeli hyzmat üçin bize bil baglap bilersiňiz.

Biziň blogymyz

 • Koronawirusy barlamagyň ähli usullary haýsylar?

  COVID-19 barlanylanda iki görnüşli synag bar: häzirki infeksiýany barlaýan wirus synaglary we immunitet ulgamyňyzyň öňünden ýokaşma garşy jogap berendigini anyklaýan antikor synagy. Şeýlelik bilen, wirusyň ýokaşandygyny ýa-da ýokdugyny bilmek, bu bolsa p ...

 • Doňdurylan tigirler ABŞ-da FDA tarapyndan tassyklanan Nitril ellikleriň esasy çeşmesi hökmünde birleşýär

  Iýmit we PPE-iň öňdebaryjy paýlaýjysy bolan “Frozen Wheels”, tozansyz nitril barlag elliklerine bolan islegiň artmagy sebäpli Taýlandda ofis açylýandygyny habar berýär. “COVID-19 pandemiýasy saglygy goraýyş edaralarynda FDA ap bilen ýokary hilli ellikleriň döremegine kynçylyk döretdi ...

 • Kaliforniýa öýüň daşyndaky köp ýerlerde ýüz örtüklerini talap edýär

  Kaliforniýanyň Jemgyýetçilik Saglygy Bölümi, çäkli kadadan çykmalar bolmazdan, öýüň daşynda köpçüligiň mata ýüz örtüklerini ulanmagy talap edýän täzelenen görkezmäni çap etdi. Iş ýerlerine degişlilikde Kaliforniýalylar ýüz örtüklerini geýmeli: 1. Işde gyzyklanýan, bolsun ...

 • CE
 • FDA
 • ISO
 • SGS
 • TUV