Doňdurylan tigirler ABŞ-da FDA tarapyndan tassyklanan Nitril ellikleriň esasy çeşmesi hökmünde birleşýär

Iýmit we PPE-iň öňdebaryjy paýlaýjysy bolan “Frozen Wheels”, tozansyz nitril barlag elliklerine bolan islegiň artmagy sebäpli Taýlandda ofis açylýandygyny habar berýär.
“COVID-19 pandemiýasy, saglygy goraýyş edaralarynda FDA tassyklamalary bilen ýokary hilli ellikleriň döremegine kynçylyk döretdi we“ Doňdurylan tigirler ”Taýlandda ýerli ofis açmak we üpjünçilik zynjyryna gözegçilik etmek bilen bu meselä ýene bir gezek çykýar. Müşderilerimiziň inwentar taýdan bu möhüm elementiň bardygyna göz ýetiriň "-diýdi.
pic2
Şeýle hem bu kompaniýa, 2020-nji ýylda ABŞ-da boljak jemi 500 million goşmaça ellik üçin iki täze şertnama baglaşmagyň soňky tapgyrynda durýandygyny mälim etdi. Taýland iň gowy nitril ellikleri öndürmek bilen bütin dünýäde tanalýar we bu kompaniýa iň iri öndürijiler bilen hereketiň merkezi. “Doňdurylan tigirler” önümleriň wagtynda barlanýandygyna we eltilmegine göz ýetirmek üçin şertnamalara we üpjünçilik zynjyryna gözegçilik etmek üçin çalt 10 işgäri işe almagyna garaşýar. Officeerli edara goşmaça şertnamalary gözlemek we ýerli Taýland ykdysadyýetine uzak möhletleýin maýa goýumlary we ABŞ-daky saglygy goraýyş müşderilerini üpjün etmek üçin deňsiz-taýsyz ylalaşyk bilen ýerli senagat bilen has berk gatnaşyk gurmaga synanyşar.
"Biz şahsy gorag enjamlary bilen pudaga hyzmat edýäris we bu önümleri ätiýaçda saklamak we müşderilerimizi halas etmek üçin ünsi jemlemek üçin taýýar" - diýip, Isak Halwan sözüniň üstüni ýetirdi.
Doňdurylan tigirler hakda
2010-njy ýylda döredilen “Doňdurylan tigirler” azyk we şahsy gorag enjamlaryny import ediji we paýlaýjydyr. Kompaniýanyň Günorta Florida ştatynda 150-den gowrak adam işleýär we doňdurylan ammar we öz ýük awtoulaglary bilen üpjün edilýär, şeýlelik bilen bu pudaga ahyrky çözgüt hödürleýär. Doňdurylan tigirler birnäçe FDA tassyklamalaryna we şahadatnamalaryna eýedir we restoranlara, supermarketlere we saglygy goraýyş pudagyna paýlaýan azyk we PPE önümleriniň köpüsini öndürýär.


Iş wagty: Iýun-03-2021