Önümler

 • Knee pain relief patch-Functional Plaster Solution

  Dyz agyryny ýeňilleşdirýän patch-Funksional gips çözgüdi

  Aýratyn formula, ýatgy oňurgasyna, egniň periartritine, lomber myşsa süzgüçlerine, dyz bogunlaryna kömekçi bejergä laýyk gelýän uzak infragyzyl keramiki poroşok goşuň.

 • Emergency rescure kit

  Gyssagly halas ediş toplumy

  Gyssagly halas ediş toplumy iş ýerleri üçin göçme ilkinji kömek toplumy hökmünde döredildi. Aňsatlyk bilen hassanyň tarapyna daşalýan amatly fermuar neýlon halta bilen gaplanan bu toplum, iň ygtybarly we iň täsirli “Tourniquet” bilen uly gan akmagy gözegçilikde saklamagyň goşmaça peýdasy bilen iş ýerinde iň köp ýaýran şikesleri bejermek mümkinçiligini hödürleýär. şu gün bazar.

 • Medical Cooling Gel Patch-Functional Plaster Solution

  Lukmançylyk sowadyjy jel patch-funksional gips çözgüdi

  Fiziki sowatmak we örtükli fizioterapiýa üçin.
  38 above-dan ýokary dereje, reňk gyrmyzy-gülgüne üýtgeýär.
  38 below-dan pes dereje, gülgüne gülgüne reňk üýtgeýär.
  Diňe ýapyk ýumşak dokumany bejermek üçin.
  Sowuklama täsiri derrew 8 sagada çenli dowam edýär.
  Ulanmak we aýyrmak aňsat we ýelmeýän galyndy galdyrmaz.
  Derä mylaýym (gowşak kislotaly gel list / Ulanylýan gidrofil polimer).

 • Fire pack

  Fireangyn paketi

  Powerokary kuwwatly hereketlendirijileriň ulanylyş tizligi ýokarlanýar we ýangyn hadysalarynyň ýygylygy öňküsinden has ýokary bolýar. Adatdan daşary ýagdaýdan gaçmagyň esasy endiklerini özleşdirmek üçin öýde ýangyn gyssagly enjamlar toplumy bolmaly.

 • Menstrual Relief Patch-Functional Plaster Solution

  Aýbaşydan halas ediş patch-funksional gips çözgüdi

  HER KÖP GÜNI IET GOWY Güne öwüriň - Has gowy, agyrysyz döwürleri arzuw edýän aýallar üçin ýasaldy. Aýbaşydaky kramplar üçin ýylylyk enjamlarymyz 100% neşesiz we çalt, tebigy döwürde ýeňillik döredýär. Indi dermanlar, dermanlar ýa-da zyýanly täsirler ýok
  ATylylygyň dogry mukdary - ýatgylarymyz, ýatgy myşsalaryňyzy gowşatmak we çalt, dowamly aýbaşydan dynmak üçin gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak üçin iň amatly ýylylygy döredýär.
  SKIN ÜÇIN AISRATMAK WE SOFT! - Döwrebap kramplar üçin ergonomiki ýyladyş paneli, aşgazanyňyza ýa-da paýhasly döwürdäki agyrylary ýeňilleşdirmek üçin balaklaryňyza ýapyşýar. Kämilleşdirilen ýapon ýelimleýji we ýumşak dokalan mata bilen, ýolda-da rahatlykdan lezzet alarsyňyz

 • Natural disaster kit

  Tebigy betbagtçylyk toplumy

  Earthquer titremeler, sunamiler, süýşmeler, taýfunlar ýaly tebigy betbagtçylyklar ýüze çykanda we betbagtçylyklar ýüze çykandan soň ömri uzaklaşdyrýan iýmit, suw, ilkinji kömek enjamlary we halas bolmak üçin öz-özüňi halas etmek üçin zerur enjamlar bilen üpjün ediň.

 • Diabetic Health Patch-Functional Plaster Solution

  Süýji keseliniň patch-funksional gips çözgüdi

  Süýji keseli. Onuň özboluşlylygy, deriniň üsti bilen zerur serişdeleri gan damarlaryna aralaşmaga mümkinçilik berýär.
  Ganda gönüden-göni gowşuryş, gan aýlanyş ulgamynda zerur maddalary girizýär, bu bolsa öz gezeginde şeker derejesini peseldýär.
  Bedeniň ähli ýerlerine aralaşyp, bejergä mätäçlere ýetýärler. Süýji keseli, göwresiň üsti bilen bedene transdermally täsir edýär.
  Ösümlik ekstraktlary ganyň şeker derejesini kadalaşdyrmak üçin dogry dozada ýuwaşlyk bilen kömek edýär. Süýji keseli, lokallaşdyrylan süýji keseliniň periferiýalaryny bejermek, çuňňur agyry, demiň gysmagy, ýadyň pes bolmagy, ýygy-ýygydan peşew etmek, el-aýaklaryň agyrmagy ýaly süýji keseliniň newropatiýasyndan ýüze çykýan alamatlary azaltmaga kömek edýär.

 • 36 Acne Pimple Patches-Functional Plaster Solution

  36 Düwürtik düwürtikleri - funksional gips çözgüdi

  Ady: WILD + Düwürtik düwürtikleri

  Material: Gidrokolloid

  Bukja:36 Yamalar. 8mm * 24ea + 12mm * 21ea

  Deriniň görnüşleri: Ilyagly, birleşme, duýgur, gurak, adaty deri

 • Silicone Scar Sheet-Wound Solution

  Silikon yzly-yzyna ýara çözgüdi

  Ara yzlary aýyrmak sahypalary hassahanalar we plastik hirurglar tarapyndan ulanylýan ösen patentlenen silikon tehnologiýasy bilen ýasalýar we gipertrofiki yzlaryň we keloidleriň reňkini, ululygyny, gurluşyny we umumy görnüşini gowulandyrmak üçin invaziv däl usul hödürleýär. , hirurgiýa, şikes, ýanmak, düwürtik we başgalar.

  Ara yzlary aýyrmak sahypalary köne we täze yzlar üçin howpsuz we täsirli. Täze yzlar bilen, ýorganlar derini bejeren badyna ulanylyp bilner (gabyk ýa-da çişirilmeýär Köne yzlar bilen, deriniň gutulandygyny göz öňünde tutup, islendik wagt ulanylyp bilner. Köne yzlaryň netijeleri täze ýaly bolup bilmez köne yzlary ulanmagyň peýdalary, suwuklygy ýumşatmak we yzlaryň derisini dikeltmekdir.

 • Medical Silicone Scar Gel-Wound Solution

  Lukmançylyk silikon yzy gel-ýaranyň çözgüdi

  Operasiýadan, şikeslerden, c bölümlerinden, kosmetiki amallardan, ýanmakdan ýa-da düwürtiklerden dörän yzlaryň reňkini, ululygyny, gurluşyny we umumy görnüşini gowulandyrmak üçin kliniki taýdan synagdan geçirildi we subut edildi.

  Lukmançylyk silikonynyň yzy epidermal gurluşy gowulandyrmak, kapilýar dykyzlygyny we kollagen fibrozyny azaltmak, ýara dokumalarynyň alyş-çalşyny we ýokumly maddalary gowulandyrmak we gipertrofiki yzlaryň döremeginiň öňüni almak wezipesi bar.

 • 72 Acne Pimple Patches-Functional Plaster Solution

  72 Düwürtik düwürtikleri - funksional gips çözgüdi

  Ady: WILD + Düwürtik düwürtikleri

  Material: Gidrokolloid

  Bukja: 72 ýama. 8mm * 48ea + 12mm * 24ea

  Deriniň görnüşleri: Ilyagly, birleşme, duýgur, gurak, adaty deri

 • Univeral Sets-Minor Procedure Sets

  Univeral toplumlar-kiçi prosedura toplumlary

  Univershliumumy toplumlar operasiýa wagtynda ganyň, beden suwuklyklarynyň we kliniki lukmançylyk işgärleriniň işde aragatnaşyk saklaýan potensial ýokanç pikirdeşleriniň sekresiýalaryny goramak we goramak üçin ulanylýar. Bu hirurgiki zerurlyklaryň köpüsini kanagatlandyryp boljak çeýe çözgütdir.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2