Lukmançylyk sowadyjy jel patch-funksional gips çözgüdi

Gysga düşündiriş:

Fiziki sowatmak we örtükli fizioterapiýa üçin.
38 above-dan ýokary dereje, reňk gyrmyzy-gülgüne üýtgeýär.
38 below-dan pes dereje, gülgüne gülgüne reňk üýtgeýär.
Diňe ýapyk ýumşak dokumany bejermek üçin.
Sowuklama täsiri derrew 8 sagada çenli dowam edýär.
Ulanmak we aýyrmak aňsat we ýelmeýän galyndy galdyrmaz.
Derä mylaýym (gowşak kislotaly gel list / Ulanylýan gidrofil polimer).


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: Lukmançylyk sowadyjy jel ýassygy
Ölçegi: 50mm * 120mm
Bukja: 4 sany guty / guty
Şahadatnama: CE

Neşe serişdeleriniň beýany:Dokalmadyk mata arka örtükden, jel gatlagyndan we PE gorag plyonkasyndan ýasalýar. Esasy maddalara gidrogel, arassalanan suw, narpyz, pigment girýär. Önümde farmakologiýa, immunologiýa ýa-da mtabolizm bilen baglanyşykly lukmançylyk goşundylary ýok.

Garşylyklar: Gözlerde ýa-da ýaralarda, ekzemada, dermatitde we deriniň beýleki näsazlyklarynda ulanmak üçin önümden gaça durmagyňyzy haýyş edýäris.

Ulanylyşy

Diňe daşarky ulanmak
Gidrogeliň aç-açan plyonkasyny açyň we maňlaýyna, boýnuna, ybadathanasyna ýa-da sowatmaga we sowuk gysyşa mätäç beýleki böleklere ýapyşyň. Zerurlyga görä degişli ululykda kesip bolýar.
Saçyňyza ýapyşmaň. Deride çyglylyk bar bolsa, arassalaň we ulanyň. Bir gezekde bir planşet ulanyň. Capyşyklygyna we işleýşine täsir etmezlik üçin gaýta-gaýta ulanmakdan gaça duruň.

Seresap boluň

Eating Iýmekden gaça duruň. Çagalara ulularyň gözegçiligi astynda ulanmak maslahat berilýär.
● Bu neşe däl önüm, kömekçi sowatmak üçin ulanylýar. Highokary gyzzyrma yza çekilmese, hassahana gitmegiňizi haýyş edýäris. Önümi lukmanyň ýolbaşçylygynda ulanyň.

Saklamak ýagdaýy

Un Ulanylmadyk listleri haltaň içinde saklaň, açyk ujy gaty çyzyklar boýunça iki gezek bukulýar.
Direct Gün şöhlesinden uzakda, salkyn gurak ýerde saklaň.
Children Çagalaryň elinden gelmäň. Swuwutsa, derrew lukmançylyk kömegini alyň ýa-da derrew lukmana ýüz tutuň

Dogry döwür: Üç ýyl

Physical defervescence High discoloration Technology physical cooling Physical defervescence 1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary