Funksional gips çözgüdi

 • 36 Acne Pimple Patches-Functional Plaster Solution

  36 Düwürtik düwürtikleri - funksional gips çözgüdi

  Ady: WILD + Düwürtik düwürtikleri

  Material: Gidrokolloid

  Bukja:36 Yamalar. 8mm * 24ea + 12mm * 21ea

  Deriniň görnüşleri: Ilyagly, birleşme, duýgur, gurak, adaty deri

 • 72 Acne Pimple Patches-Functional Plaster Solution

  72 Düwürtik düwürtikleri - funksional gips çözgüdi

  Ady: WILD + Düwürtik düwürtikleri

  Material: Gidrokolloid

  Bukja: 72 ýama. 8mm * 48ea + 12mm * 24ea

  Deriniň görnüşleri: Ilyagly, birleşme, duýgur, gurak, adaty deri

 • Medical Cooling Gel Patch-Functional Plaster Solution

  Lukmançylyk sowadyjy jel patch-funksional gips çözgüdi

  Fiziki sowatmak we örtükli fizioterapiýa üçin.
  38 above-dan ýokary dereje, reňk gyrmyzy-gülgüne üýtgeýär.
  38 below-dan pes dereje, gülgüne gülgüne reňk üýtgeýär.
  Diňe ýapyk ýumşak dokumany bejermek üçin.
  Sowuklama täsiri derrew 8 sagada çenli dowam edýär.
  Ulanmak we aýyrmak aňsat we ýelmeýän galyndy galdyrmaz.
  Derä mylaýym (gowşak kislotaly gel list / Ulanylýan gidrofil polimer).

 • Diabetic Health Patch-Functional Plaster Solution

  Süýji keseliniň patch-funksional gips çözgüdi

  Süýji keseli. Onuň özboluşlylygy, deriniň üsti bilen zerur serişdeleri gan damarlaryna aralaşmaga mümkinçilik berýär.
  Ganda gönüden-göni gowşuryş, gan aýlanyş ulgamynda zerur maddalary girizýär, bu bolsa öz gezeginde şeker derejesini peseldýär.
  Bedeniň ähli ýerlerine aralaşyp, bejergä mätäçlere ýetýärler. Süýji keseli, göwresiň üsti bilen bedene transdermally täsir edýär.
  Ösümlik ekstraktlary ganyň şeker derejesini kadalaşdyrmak üçin dogry dozada ýuwaşlyk bilen kömek edýär. Süýji keseli, lokallaşdyrylan süýji keseliniň periferiýalaryny bejermek, çuňňur agyry, demiň gysmagy, ýadyň pes bolmagy, ýygy-ýygydan peşew etmek, el-aýaklaryň agyrmagy ýaly süýji keseliniň newropatiýasyndan ýüze çykýan alamatlary azaltmaga kömek edýär.

 • Menstrual Relief Patch-Functional Plaster Solution

  Aýbaşydan halas ediş patch-funksional gips çözgüdi

  HER KÖP GÜNI IET GOWY Güne öwüriň - Has gowy, agyrysyz döwürleri arzuw edýän aýallar üçin ýasaldy. Aýbaşydaky kramplar üçin ýylylyk enjamlarymyz 100% neşesiz we çalt, tebigy döwürde ýeňillik döredýär. Indi dermanlar, dermanlar ýa-da zyýanly täsirler ýok
  ATylylygyň dogry mukdary - ýatgylarymyz, ýatgy myşsalaryňyzy gowşatmak we çalt, dowamly aýbaşydan dynmak üçin gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak üçin iň amatly ýylylygy döredýär.
  SKIN ÜÇIN AISRATMAK WE SOFT! - Döwrebap kramplar üçin ergonomiki ýyladyş paneli, aşgazanyňyza ýa-da paýhasly döwürdäki agyrylary ýeňilleşdirmek üçin balaklaryňyza ýapyşýar. Kämilleşdirilen ýapon ýelimleýji we ýumşak dokalan mata bilen, ýolda-da rahatlykdan lezzet alarsyňyz

 • Motion Sickness Patch-Functional Plaster Solution

  Hereket keseliniň patch-funksional gips çözgüdi

  Awtoulaglaryň, gämileriň, uçarlaryň, otlylaryň we beýleki ulag serişdeleriniň keselinden dörän ýürek bulanma, baş aýlanmak, anoreksiýa we beýleki alamatlardan dynyň.

 • Knee pain relief patch-Functional Plaster Solution

  Dyz agyryny ýeňilleşdirýän patch-Funksional gips çözgüdi

  Aýratyn formula, ýatgy oňurgasyna, egniň periartritine, lomber myşsa süzgüçlerine, dyz bogunlaryna kömekçi bejergä laýyk gelýän uzak infragyzyl keramiki poroşok goşuň.

 • WILD+ Pain Relief Patch

  WILD + Agyry ýeňilleşdiriji patch

  Aýratyn formula, ýatgy oňurgasyna, egniň periartritine, lomber myşsa süzgüçlerine, dyz bogunlaryna kömekçi bejergä laýyk gelýän uzak infragyzyl keramiki poroşok goşuň.