Süýji keseliniň patch-funksional gips çözgüdi

Gysga düşündiriş:

Süýji keseli. Onuň özboluşlylygy, deriniň üsti bilen zerur serişdeleri gan damarlaryna aralaşmaga mümkinçilik berýär.
Ganda gönüden-göni gowşuryş, gan aýlanyş ulgamynda zerur maddalary girizýär, bu bolsa öz gezeginde şeker derejesini peseldýär.
Bedeniň ähli ýerlerine aralaşyp, bejergä mätäçlere ýetýärler. Süýji keseli, göwresiň üsti bilen bedene transdermally täsir edýär.
Ösümlik ekstraktlary ganyň şeker derejesini kadalaşdyrmak üçin dogry dozada ýuwaşlyk bilen kömek edýär. Süýji keseli, lokallaşdyrylan süýji keseliniň periferiýalaryny bejermek, çuňňur agyry, demiň gysmagy, ýadyň pes bolmagy, ýygy-ýygydan peşew etmek, el-aýaklaryň agyrmagy ýaly süýji keseliniň newropatiýasyndan ýüze çykýan alamatlary azaltmaga kömek edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: Süýji keseli
Ölçegi: 70mm * 60mm
Bukja: 2 halta / sumka, 3 halta / guty

Gurluşy we gurluşy: Radix Astragali, Coptidis Rhizoma, Radix Rehmanniae, Radix Asparagi, Fructus Likli, Radix Paeoniae Rubra, Saviae Miltiorrhizae Radix, Radix Puerariae, Fructus Schisandrae Chinensis, Caulis Lonicerae, Radix Scrophulariae, Kordis Scrophulariae Borneolum sintetik, Oleum Terebinthinae, Oleum Ewkalipti we azon. Yssy ereýän ýelim eränsoň, kenar dokalan mata bilen örtülýär, dilimlenýär we goýberilýän kagyzlara gaplanýar.

Funksiýa

Aşgazan asty mäziniň işini gowulandyrmak we bedende gandaky şeker mukdaryny azaltmak üçin gan aýlanyşyny kadalaşdyrmak we organ ulgamyny deňleşdirmek.

Nähili ulanmaly

Diňe daşarky ulanmak
1-nji ädim: Gök ýerini ýyly suw bilen ýuwuň
2-nji ädim: Torbany açyň we ýamany çykaryň
3-nji ädim: Ony göbek bilen ýapyň

Garşy görkezme: deri zaýalanan we allergiýa, çagalar, göwreli we emdirýän aýallar.

Armyly maslahatlar

Süýji keselini ulananyňyzdan soň, başga himiki dermanlary kabul edýän bolsaňyz, ony saklamaň, her gün gan şekerini ölçäň we ýazga alyň.
BU ÖNÜMLER Narkotik serişdeleri çalşyp bilmez.
Saklamak usuly: Salkyn we garaňky ýerde saklaň.
Dogry möhlet: Üç ýyl

Physical defervescence
High discoloration Technology
physical cooling
Physical defervescence 1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary