36 Düwürtik düwürtikleri - funksional gips çözgüdi

Gysga düşündiriş:

Ady: WILD + Düwürtik düwürtikleri

Material: Gidrokolloid

Bukja:36 Yamalar. 8mm * 24ea + 12mm * 21ea

Deriniň görnüşleri: Ilyagly, birleşme, duýgur, gurak, adaty deri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: WILD + Düwürtik düwürtikleri
Material: Gidrokolloid
Bukja: 36 Yamalar. 8mm * 24ea + 12mm * 21ea
Deriniň görnüşleri: Ilyagly, birleşme, duýgur, gurak, adaty deri

Aýratynlyklary

1. Deriniň menekleri bilen hoşlaşyň
Bu kiçijik, düşnükli we çalt hereket edýän düwürtikler, ösüp barýan kemçilik ýa-da eýýäm bar bolan düwürtigi işjeň siňdirýär. Etiketka meňzeş gidrokolloid, bir günüň içinde kemçiligi görünmek üçin bejerilen ýeriň üstünde gorag örtügi hökmünde çykyş edýär.

2. Aňsat ulanmak
Düwürtikli ýamalary ulanmak hakykatdanam aňsat, meýdany arassalaň we bejergini talap edýän ýere bir ýama çalyň. 8 sagatdan soň mikro darty aýyryň we meýdançany arassalaň we zerur bolsa başga bir ýama çalyň.

3. Zalymlyk
Şetdaly dilimleri, arassa alkogolsyz formula bilen ýasalýar we zyýanly himiki maddalary öz içine almaýar we rehimsiz we wegetarian. Olar nol agyry döredýär, ýöne bir gijäni dowam etdirmäge ýeterlik derejede güýçli we makiýa under aşagynda geýip bolýar.

4. skinhli deri görnüşleri üçin amatly
Düwürtik ýerini bejermek ýamasy deriniň ähli görnüşleri üçin amatly: Gury, ýagly, adaty we kombinasiýa. Kemçilikli arassalamak hiç haçan beýle aňsat we stressiz bolmandy!

Görkezme

1. WILD + Düwürtik düwürtikleri tegmilleriň gyzarmagyny azaltmaga kömek edýär;
2. Deriniň sagalmagyna kömek edýän täsirli ýeriň çygly bolmagy üçin gidrokolloid üstü
3. Hapa we daşarky aragatnaşykdan goraň.
4. Zeper ýeten ýeriň arassa bolmagy üçin programma düzmezden ozal ulanylyp bilner.

Nähili ulanmaly?

1. Ilki bilen ýüzüňizi arassalaň;
2. Yamany düwürtik bilen çalyň we gyralaryna berk basyň;
3. Yamany ejir çeken ýerde 6+ sagat goýuň;
4. Ak reňk siňdirilenden soň ýamany aýryň.

Duýduryş

Yamany beýleki derman önümleri bilen ulanmaň.
Ulanylandan soň düwürtikleriňiz erbetleşen badyna lukmanyňyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Ilki bilen ýyrtylan ýa-da zeper ýeten bolsa ulanmaň.
Möhleti gutarandan soň ulanmaň.

warm tips

warm tips


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň