Gyssagly kömek bukjasy

 • Fire pack

  Fireangyn paketi

  Powerokary kuwwatly hereketlendirijileriň ulanylyş tizligi ýokarlanýar we ýangyn hadysalarynyň ýygylygy öňküsinden has ýokary bolýar. Adatdan daşary ýagdaýdan gaçmagyň esasy endiklerini özleşdirmek üçin öýde ýangyn gyssagly enjamlar toplumy bolmaly.

 • Natural disaster kit

  Tebigy betbagtçylyk toplumy

  Earthquer titremeler, sunamiler, süýşmeler, taýfunlar ýaly tebigy betbagtçylyklar ýüze çykanda we betbagtçylyklar ýüze çykandan soň ömri uzaklaşdyrýan iýmit, suw, ilkinji kömek enjamlary we halas bolmak üçin öz-özüňi halas etmek üçin zerur enjamlar bilen üpjün ediň.

 • Headrest kit-Emergency package

  Başlyk toplum-Gyssagly kömek bukjasy

  “Headrest Kit” işgärleri aňsatlyk bilen elýeterli we ulagyň kellesine aňsatlyk bilen çykýan lukmançylyk haltasyny ýerleşdirmek üçin döredildi. Uly elastik zolak toplumyň sumkasyny ygtybarly saklaýar, sazlanyp bilinýän berkitme kemerleri bolsa kellä geýilýär. Çydamly gapdal tutawaçlar toplum sumkasyny dagyň iki tarapyndan çalt ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

 • Emergency rescure kit

  Gyssagly halas ediş toplumy

  Gyssagly halas ediş toplumy iş ýerleri üçin göçme ilkinji kömek toplumy hökmünde döredildi. Aňsatlyk bilen hassanyň tarapyna daşalýan amatly fermuar neýlon halta bilen gaplanan bu toplum, iň ygtybarly we iň täsirli “Tourniquet” bilen uly gan akmagy gözegçilikde saklamagyň goşmaça peýdasy bilen iş ýerinde iň köp ýaýran şikesleri bejermek mümkinçiligini hödürleýär. şu gün bazar.