Aýbaşydan halas ediş patch-funksional gips çözgüdi

Gysga düşündiriş:

HER KÖP GÜNI IET GOWY Güne öwüriň - Has gowy, agyrysyz döwürleri arzuw edýän aýallar üçin ýasaldy. Aýbaşydaky kramplar üçin ýylylyk enjamlarymyz 100% neşesiz we çalt, tebigy döwürde ýeňillik döredýär. Indi dermanlar, dermanlar ýa-da zyýanly täsirler ýok
ATylylygyň dogry mukdary - ýatgylarymyz, ýatgy myşsalaryňyzy gowşatmak we çalt, dowamly aýbaşydan dynmak üçin gan aýlanyşyny ýokarlandyrmak üçin iň amatly ýylylygy döredýär.
SKIN ÜÇIN AISRATMAK WE SOFT! - Döwrebap kramplar üçin ergonomiki ýyladyş paneli, aşgazanyňyza ýa-da paýhasly döwürdäki agyrylary ýeňilleşdirmek üçin balaklaryňyza ýapyşýar. Kämilleşdirilen ýapon ýelimleýji we ýumşak dokalan mata bilen, ýolda-da rahatlykdan lezzet alarsyňyz


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: Aýbaşy gysma ýeňillikleri
Bukja: 3 sany / toplum * ýyly köşk pastasy
Arza beriş gerimi: Sowuklygy ýok etmek we ýyly saklamak, dismenoreýa wagtynda garyn rahatsyzlygy üçin aýallaryň aşaky garnynyň daşarky gyzgyn gysylmagyna degişlidir.

Önümiň düzümi

Folium Artemisiae Argyi, Rhizoma Ligustici Chuanxiong, Radix Angelicae
Sinensis, Radix Paeoniae Alba, Rhizoma Zingiberis, Flos Carthami, Dokalan matalar, sakgyç gatlagy.
Demir tozy, işjeňleşdirilen uglerod, wermikulit, organiki däl duz, suw we ş.m.

Aýratynlyklary

INTUITIVELY DIZAYN.Iň zerur ýerleriňizi gysyň. Yama, içki eşigiňize ýapyşýar we dowamly agyryny ýeňilleşdirmek üçin bedeniňize kontur berýär.
Uzak wagtlyk ynam. Iň güýçli döwür agyrylaryňyzy 8 sagada çenli köşeşdirmek üçin güýçli we tebigy maddalar.
GARŞY GÖRNÜŞ GERBLERI. Malin ýapragyndan, kepderi kökünden we gabyk gabygyndan alynýan ekstraktlar çişmegi azaltmaga, gan aýlanyşyny ýokarlandyrmaga we myşsalary gowşatmaga kömek edýär.

Ulanylyşy

1. Daşarky ulanmak üçin ony aşgazanyň aşaky bölegine çalyň. Ony Guanyuan nokadyna, Qihai nokadyna we Şenk nokadyna ulanmak maslahat berilýär.
2. Bukjany açyň, önümi çykaryň, çykarylan kagyzy ýyrtyň we degişli böleklere ýapyň. Takmynan 30 minutdan soň, temperatura gaty ýokary bolsa, temperatura gözegçilik stikerini ýyrtyň, önümiň arka tarapyna ýapyň we berk we ykjam ýapyň.

Çäreler

1. Bu önüm dilden, bir gezek ulanmak üçin däl-de, daşarky ulanmak üçin.
2. Bu önüm açylanda gyzgyn bolýar. Torbany ulanman açmaň.
3.Eger ulanylanda temperatura gaty ýokary bolsa, gije ulanylsa ýa-da eşik berk ýapylsa, kriogen ýanmagynyň öňüni almak üçin önümiň arka tarapyna temperatura gözegçilik stikerini ýapyň.
4. Bu önümi allergiýa, göwreli aýallar, süýji keseli, deri keselleri we gan keseliniň bozulmalary üçin ulanmaň.

Dogry perod: Üç ýyl


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň