Koronawirusy barlamagyň ähli usullary haýsylar?

COVID-19 barlanylanda iki görnüşli synag bar: häzirki infeksiýany barlaýan wirus synaglary we immunitet ulgamyňyzyň öňünden ýokaşma garşy jogap berendigini anyklaýan antikor synagy.
Şeýlelik bilen, wirusyň ýokaşandygyny ýa-da ýokaşandygyny, bu wirusy tutuş jemgyýetde ýaýradyp biljekdigiňizi ýa-da wirusa garşy immunitetiňiziň bardygyny bilmek möhümdir. COVID-19 üçin synaglaryň iki görnüşi barada bilmeli zatlaryňyz.
Wirus synaglary barada näme bilmeli
Wirus synaglary, molekulýar synaglar diýlip hem atlandyrylýar, köplenç ýokarky dem alyş ýollary üçin burun ýa-da bokurdak çişmesi bilen geçirilýär. Saglygy goraýyş işgärleri täzelenen CDC kliniki nusga görkezmelerine laýyklykda indi burun çişiklerini kabul etmeli. Şeýle-de bolsa, bokurdak çişikleri zerur bolsa kabul ederlikli nusga görnüşidir.
pic3
Collygnalan nusgalar, koronawirus genetiki materialynyň alamatlaryny gözlemek üçin synagdan geçirilýär.
Şu wagta çenli 12-nji maýda ABŞ-nyň Azyk we neşe serişdeleriniň dolandyryş gullugyndan gyssagly peýdalanmak üçin ygtyýarnama alan laboratoriýalar tarapyndan işlenip düzülen 25 sany çylşyrymly molekulýar esasly synag bar, 110-dan gowrak kompaniýa FDA-a ygtyýarnama haýyşlaryny iberýär. GoodRx.
Antikor synaglary barada näme bilmeli?
Antikor synaglary, serologiki synaglar diýlip hem atlandyrylýar, gan nusgasyny talap edýär. Işjeň ýokançlyklary barlaýan wirus synaglaryndan tapawutlylykda, tassyklanan koronawirus ýokaşmasyndan ýa-da asimptomatiki we ýeňil simptomly näsaglar üçin şübheli infeksiýadan azyndan bir hepde soň antikor barlagy geçirilmelidir, sebäbi immun ulgamy antikorlary döretmek üçin köp wagt alýar.
pic4
Antikorlar ýokançlyga garşy göreşmäge kömek etse-de, koronawirus immunitetiniň mümkindigini ýa-da ýokdugyny görkezýän subutnama ýok. Goşmaça gözlegler saglyk edaralary tarapyndan alnyp barylýar.
12-nji maýda FDA-dan antikor synaglary üçin gyssagly ulanyş rugsady alan 11 laboratoriýa bar, GoodRx-yň pikiriçe, 250-den gowrak kompaniýa antikor synaglary bilen bazara suw basýar we 170-den gowrak öndüriji garaşýar FDA-dan ygtyýarnama karary boýunça.
Öýde synag näme?
21-nji aprelde FDA Amerikanyň Laboratoriýa Korporasiýasyndan öýde ilkinji koronawirus nusga ýygnamak synag toplumyna ygtyýar berdi. LabCorp tarapyndan Pixel tarapyndan paýlanan wirus synag toplumy burun çişmegini talap edýär we synag üçin bellenen laboratoriýa iberilmeli.
pic5


Iş wagty: Iýun-03-2021