Kaliforniýa öýüň daşyndaky köp ýerlerde ýüz örtüklerini talap edýär

Kaliforniýanyň Jemgyýetçilik Saglygy Bölümi, çäkli kadadan çykmalar bolmazdan, öýüň daşynda köpçüligiň mata ýüz örtüklerini ulanmagy talap edýän täzelenen görkezmäni çap etdi.
Iş ýerinde bolşy ýaly, Kaliforniýalylar ýüzüni örtmeli:
1. Iş ýerinde ýa-da iş ýerinde bolsun, haçan:
Jemgyýetiň islendik agzasy bilen şahsy gatnaşykda bolmak;
Jemgyýetiň agzalarynyň baryp gören islendik ýerinde işlemek, şol wagt köpçüligiň bardygyny ýa-da ýokdugyna garamazdan;
Iýmit taýýarlanan ýa-da başgalara satmak ýa-da paýlamak üçin gaplanan islendik ýerde işlemek;
Koridorlar, basgançaklar, liftler we awtoulag duralgalary ýaly umumy ýerlerde işlemek ýa-da gezmek;
Fiziki taýdan uzaklaşyp bilmeýän mahaly beýleki adamlaryň (adamyň öý hojalygynyň ýa-da ýaşaýan ýeriniň agzalaryndan başga) islendik otagda ýa-da ýapyk meýdanda.
Passengersolagçylar bar bolan islendik jemgyýetçilik transportynda ýa-da paratransit ulagynda, takside ýa-da hususy awtoulag hyzmatynda ýa-da paýlaşýan ulagda sürmek ýa-da dolandyrmak. Passengersolagçylar ýok bolanda, ýüz örtükleri berk maslahat berilýär.
pic1
Haçan-da ýüz örtükleri talap edilýär:
1. Içerki köpçülik ýerleriniň içinde ýa-da girmek üçin;
2. Saglygy goraýyş pudagyndan hyzmatlar almak;
3. Jemgyýetçilik transportynda ýa-da paratransitde ýa-da takside, hususy awtoulag hyzmatynda ýa-da paýlaşýan ulagda garaşmak ýa-da münmek;
4. Bir öýüň ýa-da ýaşaýyş jaýynyň agzasy bolmadyk adamlardan alty fut fiziki aralygy saklanyňyzda köpçülik ýerlerinde açyk meýdanda bolmagy mümkin däl.


Iş wagty: Iýun-03-2021